Herzlichen Glückwunsch an alle Vertriebspartner, die diese Woche einen Rang aufgestiegen sind

Herzlichen Glückwunsch an unsere Vertriebspartner, die vom 20. bis 27. Mai einen Rang bei LifeWave aufgestiegen sind!

Senior Director

 • Krzysztof Markowski – Poland

Director

 • 麗華 陳 – Taiwan
 • 修承 白 – Taiwan

 

Manager

 • Kaoru Kojima – Japan
 • Yuri Ikeya – Japan
 • Emil Lerch – Poland
 • Yasuko Suzuki – Japan
 • 泰偉 黃 – Taiwan
 • 茱麗 陳 – Taiwan
 • Iakovina Louki – Greece
 • Carolin Karmann – Germany
 • Mika Tsuji – Japan
 • Katsumi Ichikawa – Japan
 • 俊國 蔡 – Taiwan
 • Estuko Chinda – Japan
 • Koji Oikawa – Japan
 • Else Winther – Denmark
 • Clarizza King – Philippines
 • Maylyn Andaya – Philippines
 • Artur Jackowski – Poland
 • 林昕雅 lin – Taiwan
 • Kumiko Matsuura – Japan
 • Maurisio Pirero – Italy
 • Miki Yano – Japan
 • Bianca Hergoth – Germany
 • Marcy Garay – USA
 • Jacqueline Smillie – USA
 • Rick LeAndro – USA
 • Haruna Brashear – USA
 • Angela Lanctot – Canada
 • Chantale Laberge – Canada
 • Rhonda Barad – USA
 • Young Lee Hertig – USA
 • Lotus Lin – Canada