Anerkennung unserer Vertriebspartner

Herzlichen Glückwunsch an unsere Vertriebspartner, die vom 28. Januar – 2. Februar einen Rang bei LifeWave aufgestiegen sind!

Now Managers

  • Su Lan Chuang (Taiwan)
  • Lirong Dong (USA)
  • Lin Kensa (Taiwan)
  • Mei-Ling Lin (Taiwan)
  • Gottfried Wiedermann (Austria)