Prosimy o odświeżenie wiedzy dotyczącej znajomości Polityki Członków

Podjęliśmy kroki mające na celu ograniczenie naruszania założeń Polityki Członków, zwłaszcza w kontekście nieautoryzowanych sprzedawców na platformach typu eBay lub Amazon. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi trzema klauzulami oraz komentarz dotyczący związku klauzuli 11.11 z klauzulą 4.14 i 9.18. Polityka jest dostępna online. Prosimy o przekazanie informacji w zespołach. LifeWave przeżywa trwały i coraz większy wzrost związany z ciężką pracą tysięcy zaangażowanych członków LifeWave. Nie zamierzamy więcej tolerować naruszania tych klauzul. Konsekwencje będą natychmiastowe i surowe.

 

4.14: Sprzedaż produktów LifeWave na platformach sprzedaży detalicznej (jak Amazon.com lub eBay.com) jest surowo zakazane.

9.18 E-commerce: Członkowie LifeWave nie mogą sprzedawać produktów LifeWave na aukcjach internetowych ani na platformach sprzedaży masowej takich jak Amazon, eBay. Członkowie LifeWave, którzy wspomagają się taką formą sprzedaży mają nieuczciwą przewagę w kwestii konkurencji. Członkowie LifeWave nie mogą dostarczać produktów LifeWave osobom trzecim, które zamierzają oferować produkt na dowolnej platformie sprzedaży masowej. Konsekwencją takiego zachowanie będzie zamknięcie konta przedstawiciela.

11.11 Szkody: Jeśli Członek LifeWave („Członek”) naruszy założenia sekcji 4.14 lub 9.18, będzie zobowiązany zapłacić LifeWave 10 000$ za każde z naruszeń. Strony rozumieją, że niniejsza kwota stanowi rekompensatę a nie karę. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się z tym, że szkoda uczyniona LifeWave w wyniku naruszenia uprzednio przywołanych sekcji przez Członka będzie niemożliwa lub bardzo trudna do oszacowania, a niniejsze założenie jest racjonalnym szacunkiem przewidywanych bądź uczynionych szkód, które mogły być konsekwencją naruszenia warunków przez Członka. Niniejsza kwota nie musi być jedyną formą zadość uczynienienia dla LifeWave za naruszenie wyżej wymienionych sekcji